Geologický park

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Botanická zahrada - Na Slupi 16, 128 20 Praha 2

 

Úvod

Geologický park Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je stálou venkovní expozicí hornin, které zaznamenaly geologický vývoj území Českého masivu za přibližně 600 milionů let. Expozice přibližuje pohled na jedinečnou geologickou stavbu velké části České republiky.

Umístění

Geologický park je volně přístupný v otevíracích hodinách Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty. Nejlépe se lze k botanické zahradě dostat tramvají č.18 nebo 24 z Karlova náměstí a vystoupit ve stanici "Botanická zahrada".Mapa

Odkazy na stránky webu

Organizace exponátů v geologickém parku

Tvůrci geologického parku

Možnosti využití expozice pro školy

Slovo autora stránek

Pracovní listy

Geologický park UK

Odkazy na stránky webu

Členění Českého masivu

Bohemikum

Moldanubikum

Moravosilezikum

Platformní pokryv

Saxothuringikum

Nahoru

Organizace exponátů v geologickém parku

Výstava obsahuje rozměrné vzorky vyvřelých, usazených a přeměněných hornin. Při vstupu do geologického parku jsou umístěny dva výukové panely, na nichž je prezentován stručný úvod do problematiky vzniku a vývoje planety Země, procesů deskové tektoniky, vzniku hornin a základů jejich klasifikace. Dále poskytují přehled vývoje života v geologické minulosti.Umístění exponátů vychází z regionálně geologického členění Českého masivu. Jednotlivé oblasti regionálně geologického členění jsou v parku vždy stručně popsány na úvodní tabulce. Pro detailnější poznání minerálního složení a skladby hornin je na většině exponátů naleštěná plocha o rozměrech přibližně 20 x 20 cm. Každý horninový exponát je doplněn vysvětlující tabulkou s textovou informací o názvu, mineralogickém složení, procesech vzniku, dále mikrofotografií horniny a schematickou geologickou mapkou s lokalizací vzorku.

Tvůrci geologického parku

Výstavba Geologického parku UK byla financována z prostředků Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hlavními autory expozice jsou RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. a Mgr. Lukáš Vondrovic z Ústavu petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Odbornými konzultanty při výstavbě byli specialisté z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a České geologické služby. Textová část expozice byla recenzována Doc. RNDr. Rostislavem Melicharem, Dr., RNDr. Jaroslavou Pertoldovou, CSc. a Mgr. Davidem Dolejšem, Ph.D. Většina horninových exponátů byla darována významnými těžařskými firmami v České republice.

Sponzoři

Nahoru

 

Možnosti využití expozice pro školy

Expozice může sloužit jako podpora při výuce geovědních disciplín na základních školách, gymnáziích i ostatních středních školách. Je vhodná jako doplněk výuky pro nižší ročníky přírodovědně a technicky zaměřených vysokých škol. Pojetí geologického parku je pochopitelné a vhodné též pro zájemce z řad laické veřejnosti. Atraktivní prostory botanické zahrady a stálé geologické expozice přináší jedinečný pohled na neodlučitelné spojení živé a neživé přírody.

Slovo autora stránek

Internetové stránky Geologického parku UK vznikly jako součást mé bakalářské práce.  Stránky mají sloužit jako pomůcka při výuce a jako propagace expozice pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Při tvorbě stránek jsem se snažil o co největší srozumitelnost a přehlednost. Snímky hornin jsem pořizoval z charakteristických pohledů a při různém přírodním osvětlení.

Jako cíl své diplomové práce jsem zvolil téma: “Tvorba a pilotní testování výukových materiálů pro Geologický park Přírodovědecké fakulty UK“. Byly vytvořeny edukační materiály a v období května a června 2015 proběhla jejich pilotáž. Po pilotáži a vyhodnocení edukačních materiálů vznikly "Pracovní listy" pro Geologický park PřF UK.

Práce na konečné podobě stránek stále pokračuje a budu velmi rád za jakýkoliv podnět na e-mail: boris@parkgeo.cz

Nahoru

 Copyright © 2011-16, Mgr. Boris Poláček